EuroPark valvonta
Image

Tietoa aluevalvonnasta


Valvonnan tarve

 • Puomittomilla pysäköintialueilla valvonta on välttämätöntä pysäköintiehtojen noudattamisen ja pysäköintimaksun suorittamisen varmistamiseksi.
 • Valvonta on oikeudenmukaista, koska pysäköintiehdot ovat kaikille samat. Ilman pysäköintimaksua pysäköivät autoilijat riskeeraavat saavansa valvontamaksun.

Aluevalvojat

 • Valvontaa suorittavat yhdenmukaisiin työasuihin pukeutuneet aluevalvojat. Valvonnan lisäksi aluevalvojat toimivat asiakaspalvelijoina opastaen ja neuvoen pysäköintiasiakkaitamme.

Valvontamaksu

 • Valvontamaksu on vakiomääräinen vahingonkorvaus pysäköintimaksun suorittamatta jättämisestä, maksetun pysäköintiajan ylityksestä tai muun alue-ehdon laiminlyömisestä.
 • Aluevalvoja kirjoittaa valvontamaksun, kiinnittää sen ajoneuvon tuulilasiin ja ottaa tilanteesta valokuvat.
 • Autoilija voi esittää mahdollisen reklamaationsa valvontamaksussa olevien ohjeiden mukaisesti. Nopein tapa reklamoida on täyttää reklamaatiolomake kotisivuillamme. Täytä reklamaatiolomake »

Yksityisoikeudellisen pysäköinnin periaatteet

 • Yksityisen maa-alueen omistajalla, haltijalla tai näiden valtuuttamalla taholla on oikeus päättää oman alueensa käytöstä pysäköintitarkoituksiin.
 • Yksityisillä pysäköintialueilla pysäköintioperaattori esittää pysäköintiehdot selkeästi opastetauluissa.
 • Autoilija voi ajaessaan pysäköintikohteeseen päättää, solmiiko pysäköintioperaattorin kanssa sopimuksen ja pysäköi alueelle vai ajaako pois.
 • Pysäköimällä alueelle autoilija solmii ns. hiljaisen sopimuksen pysäköintioperaattorin kanssa ja sitoutuu noudattamaan alueelle asetettuja pysäköintiehtoja.
 • Autoilija sitoutuu niin ikään suorittamaan opastetauluissa mainitun (sopimussakkoluonteisen) valvontamaksun ehtojen vastaisesta pysäköimisestä.
 • Valvontamaksun periminen tapahtuu kuten minkä tahansa sopimukseen perustuvan maksun periminen, eli viime kädessä oikeusteitse.
 • Virheellisesti pysäköity ajoneuvo, josta voi aiheutua vaaraa tai liikenteen tarpeetonta vaikeutumista, voidaan viranomaisten toimesta pyytää poistettavaksi alueelta.