Tampere

P-Finnmedi

Tampere

P-Halli TAYS

Tampere

P-Kiinteistö Oy Hermia

Tampere

P-PMK-talo

Tampere

P-Tammer

Tampere

P-Tampereen Kylpylä

Tampere

P-Technopolis Hermia

Tampere