Autopay-tietosuojaseloste

Päivitetty 21.11.2022

EuroPark Finland Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta ja/tai mm. verkkosivustojemme evästetoimintaperiaatteita.

1. Rekisterinpitäjä

EuroPark Finland Oy, 1544350-9 PL 336, 00101 Helsinki (jäljempänä "EPF")

*2Park Technologies AS, Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu, Oslo, Norja (jäljempänä "2Park"). 2Park toimii rekisterinpitäjänä henkilötiedoille, jotka asiakas lisää rekisteröityessään www.autopay.io pysäköintijärjestelmän käyttäjäksi.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Risto Soininen, tietosuoja@europark.fi

3. Rekisterin nimi

Autopay-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on EuroPark Finland Oy:n ja sen asiakkaan välisen suhteen hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän tarjoaman pysäköintipalvelun yhteydessä ilmenneiden väärinkäytöstilanteiden selvittämiseen.

Henkilötietojen käsittely voi perustua myös pidempiaikaisen autopaikan vuokraamiseen, jolloin asiakassuhde säilyy voimassa solmitun sopimussuhteen ajan. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen sopimussuhde ja/tai oikeutettu etumme asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Käsittelemme henkilötietoja myös kameravalvontaan. Kameravalvonnan tarkoitus on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä ilkivaltaa ja rikoksia sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten sekä omaisuutta ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämisessä. Lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa alueella liikkuvien henkilöiden ja tilojen turvallisuus. Parkkihallissa oleva kamera kuvaa jokaisen saapuvan ajoneuvon rekisterikilven. Käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme. Tallentavien kameravalvontalaitteiden läheisyydessä on kyltein/tarroin ilmoitettu tallentavasta kameravalvonnasta. Kameravalvonnan tallenteet hävitetään neljän viikon kuluessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ajoneuvon rekisterinumeron, valokuvia ajoneuvon etu- ja takakilvestä, sekä tiedot pysäköintihallista, pysäköinnin päivämäärästä ja kellonajasta. Mikäli asiakas tilaa maksutapahtuman yhteydessä tekstiviestikuitin, käsittelemme tähän tarkoitukseen myös asiakkaan puhelinnumerotietoja. Puhelinnumero poistuu 90 päivän jälkeen.

Lyhytaikaispysäköinnin yhteydessä rekisteritunnistuskamera ottaa valokuvan saapuvan ajoneuvon rekisterikilvistä. Rekisteritunnistus liittää asiakkaan rekisterinumeron pysäköintijärjestelmään. Asiakas maksaa pysäköintinsä paikan päällä tai 48 tunnin sisällä ulosajosta internet sivuilla https://autopay.io.

Mikäli asiakas ei maksa pysäköintiä paikan päällä, eikä ole rekisteröitynyt asiakkaaksi, hänelle lähetetään lasku. Laskun nimi- ja osoitetiedot järjestelmä hakee Traficomin ajoneuvorekisteristä.
Asiakkaalla on mahdollisuus rekisteröityä Autopay-asiakkaaksi, jolloin järjestelmässä on yhteystietojen (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, rekisterinumero) lisäksi asiakkaan maksukortin numero. Pysäköinti veloitetaan automaattisesti järjestelmään rekisteröidyltä maksukortilta. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjänä on 2Park.

Sopimuspysäköintiasiakkailla rekisteri sisältää edellä mainittujen lisäksi sopimusasiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, faksin, Y-tunnuksen/henkilötunnuksen ja laskutusosoitteen sekä tiedot parkkipaikkojen lukumäärästä ja pysäköintialueesta. Yritysasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan myös yrityksen yhteyshenkilön yhteystiedot.

Lisäksi käsittelemme asiakkuutta ja sopimusta koskevia muita tarpeellisia tietoja, kuten:
• tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista
• asiakkuuden perusteella muodostettu käyttäjäprofiili
• puhelutallenteet
• rekisteröidyn kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot

Kaikkia henkilötietoja säilytetään palvelun tarjoamiseen ja ylläpitämiseen tarvittavan vähimmäisajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sopimusasiakkaiden osalta henkilö- ja ajoneuvotiedot kerätään sopimuksen solmimisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. Lyhytaikaispysäköinnissä ilmenevien väärinkäytösepäilyjen yhteydessä ajoneuvon omistajan/haltijan nimi- sekä osoite- ja yhteystiedot kerätään Liikenteen turvallisuusviraston (Traficom) ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä.

7. Henkilötietojen vastaanottajat/vastaanottajaryhmät

Ajoneuvon rekisterinumero luovutetaan Traficomille ajoneuvon omistajan/haltijan osoitetietojen selvittämiseksi. Lisäksi voimme luovuttaa tietoja perintätoimistoon saatavien perimistä varten.

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan (tietojärjestelmiin liittyvät palvelut), kirjanpito- ja lakipalvelut sekä puhelinasiakaspalvelun ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

8. Henkilötietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan käsitellä EU:n/ETA:n ulkopuolella henkilötietojen käsittelijän (alihankkija) toimesta. Olemme huolehtineet asianmukaisista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista suojatoimista tällaisten alihankkijoiden osalta. Henkilötietojen käsittelijän kanssa on laadittu asianmukainen henkilötietojen käsittelysopimus ja käsittelijä kuuluu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyn piiriin.

9. Henkilötietojen säilytysaika ja rekisterin suojauksen periaatteet

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tuotteidemme ja/tai palveluidemme toimittamisen kannalta perusteltua ja/tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaista. Sopimusasiakkaiden henkilötietoja säilytetään rekisterissä sopimuksen voimassaolon ajan, minkä jälkeen ne poistetaan rekisteristä. Lyhytaikaisessa pysäköinnissä ajoneuvon rekisterikilpeä koskeva kuvamateriaalia säilytetään vuoden ajan maksutavan ollessa muu kuin lasku. Maksutavan ollessa lasku säilytetään tietoja kirjanpitolain mukaisesti 6+1 vuotta. Sopimuspysäköinnin osalta ajoneuvon rekisterikilpeä koskeva kuvamateriaalia säilytetään kaksi vuotta.

Väärinkäytösepäilyjen yhteydessä Traficomilta kerätyt ajoneuvon omistajaa/haltijaa koskevia henkilötietoja säilytetään asian selvittämisen kannalta tarpeellisen ajan. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain erikseen tietojen käsittelyyn valtuutetut henkilöt.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla (rekisteröity) on oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Asiakkaalla on myös oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä asiakkaalla on oikeus vastustaa häneen kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen käsittelyä vastustetaan. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.